Szukaj
Dodaj ogłoszenie »
Menu

Regulamin serwisu ogłoszeniowego schodzi.pl

 

1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego schodzi.pl, będącego serwisem umożliwiającym zamieszczanie ogłoszeń oraz korzystanie z innych usług serwisu, określonych w regulaminie.

 

2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


3. Użytkownik korzystający z konta zobowiązuje się zapoznać z treścią regulaminu i jego załączników przed skorzystaniem z serwisu schodzi.pl, równocześnie korzystanie z serwisu schodzi.pl oznacza akceptację warunków określonych w regulaminie.


4. Serwis schodzi.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu schodzi.pl, oraz wszelkiego rodzaju straty i szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

 

5. Administrator serwisu schodzi.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pomocą serwisu schodzi.pl, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez użytkownika na ich podstawie.

 

 

2. Definicje

 

ADMINISTRATOR - administratorem serwisu schodzi.pl jest firma Velonet zarejestrowana w Polsce z siedzibą w Warszawie, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON 147344613, NIP 1132320357.   


SERWIS - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą schodzi.pl, prowadzony przez administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej schodzi.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów administratora.


TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w serwisie zgodnie z regulaminem.


OGŁOSZENIE - sporządzone przez użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w serwisie, na warunkach przewidzianych w regulaminie.


UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zaakceptowały w pełni niniejszy regulamin oraz dokonały rejestracji w serwisie. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pod warunkiem uzyskania przez jej przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w serwisie oraz akceptację niniejszego regulaminu.


KONTO - prowadzone dla użytkownika przez serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu. 


REGULAMIN - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki użytkowników i administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym schodzi.pl.

 

CENNIK - zestawienie ustalanych przez administratora opłat za usługi świadczone w ramach serwisu określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 


3. Zamieszczanie ogłoszeń

 

1. Zamieszczanie ogłoszeń przez użytkownika w serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


2. Zamieszczone ogłoszenia znajdujące się w serwisie schodzi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3. Użytkownik rejestruje się za pomocą własnego e-maila oraz hasła do konta, które umożliwia m.in. zarządzanie, dokonywanie zmian oraz usunięcie ogłoszenia. Aktywacja konta w serwisie schodzi.pl następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez użytkownika na odpowiedniej stronie serwisu.


4. Użytkownik ma możliwość rejestracji konta jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej  lub jako przedsiębiorca (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Czynności rejestracyjne do w/w podmiotów mogą dokonywać tylko osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.


5. Użytkownik ma obowiązek wypełnienia formularza ogłoszenia w tym wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie dokonanie aktywacji ogłoszenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail użytkownika. Użytkownik ma możliwości aktywacji płatnego ogłoszenia za pomocą płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Operatora płatności tj. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357 z chwilą zaksięgowania środków na koncie.

 

6. Ogłoszenie w serwisie schodzi.pl rozpoczyna się po jego aktywacji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i trwa w zależności od wyboru przez użytkownika 7 dni lub 30 dni (opcja promowanych ogłoszeń) lub 30 dni w przypadku ogłoszeń bezpłatnych.

 

7. Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:

a) Imię

b) Region (województwo)

c) Miejscowość

d) Adres e-mail

 

8. Użytkownik może podać (opcjonalnie) dodatkowe dane w formularzu dodawania ogłoszenia:

a) Nazwisko

b) Ulica

c) Telefon


9. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich.


10. W okresie trwania danego ogłoszenia użytkownik może modyfikować jego treść, parametry, może także usunąć ogłoszenie lub przedłużyć czas trwania ogłoszenia. 

 

11. Treść ogłoszeń ma charakter informacyjny oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie może zakłócać pracy strony.

 

12. Serwis schodzi.pl nie bierze udziału w transakcjach między użytkownikami, wszelkie spory pomiędzy nimi rozstrzygane są przez nich samych bez udziału administratora.

 

13. Serwis schodzi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w szczególności za zamieszczone przez użytkowników dane.

 

14. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) Oświadczam, że dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług serwisu schodzi.pl,

c) Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e) Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu schodzi.pl,

f) Oświadczam, że umieszczenie na Koncie danych osobowych, informacji oraz wizerunku, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób dobrowolny, legalny oraz za ich zgodą.


15. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika:

a) Właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

b) Kontrahentom handlowym w zakresie, jaki jest wymagany dla prawidłowego wykonania przez nich czynności wynikających z zobowiązań umownych, pod warunkiem, że zawarli oni odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.


4. Przedmioty wystawiane na sprzedaż 

1. Prawo do zamieszczania ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania).


2. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.


3. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, a także dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich. Serwis w szczególności zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadkach, których:

a) Treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii,

b) Treść ogłoszenia zawiera nieprawdziwe dane, a także niekompletne dane (przede wszystkim brakuje opisu sprzedawanej rzeczy, wiarygodnego kontaktu, itp.),

c) Treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr,

d) Treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w Polsce,

e) Treść jest sprzeczna z prawem polskim i/lub międzynarodowym,

f) Treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi,

g) Treść narusza zasady estetyki oraz dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www zdjęć załączanych do ogłoszeń),

h) Treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach),

i) Treść obraża, komentuje osoby, usługi, firmy,

j) Treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.,

k) Treść oferuje sponsoring, usługi seksualne,

l) Treść ogłoszenia zawiera treści rasistowskie, propagujące przemoc, faszystowskie, wzywające do nienawiści na tle rasowym, religijnym, wyznaniowym, treści uznane powszechnie za naganne moralnie i naruszające zasady netykiety,

m) Treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi,

n) Treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.


4. W szczególności zabrania się wystawania ogłoszeń dotyczących:

a) Pisania prac maturalnych, dyplomowych i innych prac naukowych,

b) Zarobkowania w internecie przez wypełnianie ankiet, oglądanie reklam, odbieranie poczty e-mail, 

c) Zarobkowanie przez uczestniczenie w grach hazardowych, piramidach finansowych,

d) Pracy w agencjach towarzyskich,

e) Rzeczy pochodzących z kradzieży,

f) Leków i produktów farmaceutycznych,

g) Produktów oraz usług ezoterycznych,

h) Wyrobów tytoniowych i alkoholowych,

i) Materiałów niebezpiecznych dla zdrowia oraz życia,

j) Materiałów pornograficznych,

k) Broni palnej oraz amunicji i materiałów pirotechnicznych których posiadanie lub obrót wymaga uzyskania stosownego pozwolenia lub rejestracji, 

l) Narkotyków, a także innych substancji psychoaktywnych i odurzających,

m) Kopii materiałów chronionych prawem autorskim.


6. Serwis ogłoszeniowy schodzi.pl nie ponosi odpowiedzialności:

a) Za treść ogłoszeń,

b) Za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach,

c) Za zgodność usług i towarów z opisem,

d) Za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,

e) Za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń,

f) Za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,

g) Za zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,

h) Za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w serwisie schodzi.pl zostaną wykorzystane,

i) Za funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.


7. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania reklam serwisów internetowych, niezamówionych ofert handlowych, trojanów i wirusów.


5. Promowanie ogłoszeń

1. Serwis schodzi.pl umożliwia promowanie ogłoszeń. 

 

2. Użytkownik ma możliwość wyboru między różnymi formami promowania, są to między innymi:

a) Promowanie ogłoszeń na okres 7 dni lub 30 dni kalendarzowych uiszczając opłatę za promowanie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, 

b) Super oferta - wyróżnienie na tle innych ogłoszeń poprzez umieszczenie czerwonego elementu graficznego „Super oferta” na liście ofert jak i na widoku szczegółów,

c) Galeria kategorii - opcja promowania ogłoszenia w danej kategorii na dole strony poprzez wyświetlanie widoku ogłoszenia.


3. Na stronie głównej umieszczone są ogłoszenia wg kolejności promowania. Czas prezentacji ogłoszenia jest uzależniony od pojawienia się następnych ogłoszeń promowanych.


4. Cena promowania ogłoszeń zależna jest od:

a) Kategorii w jakiej ogłoszenie zostało umieszczone, 

b) Okresu na jaki następuje promowanie,

c) Wyborze przez użytkownika formy promowania w postaci „Super oferty” lub/i „Galerii kategorii”.

Wyżej wymienione formy i cena promowań sumują się.


5. Szczegółowy cennik promowania ogłoszeń w serwisie schodzi.pl znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu.


6. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat publikowana jest na stronach regulaminu serwisu schodzi.pl. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie promowania ogłoszeń niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Wszystkie prezentowane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7. Serwis schodzi.pl nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Serwis nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za prowizje wynikające z indywidualnych umów użytkownika z bankiem.


8. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT zgodnie z dyspozycją złożoną w trakcie procesu zamawiania promowania. Do wystawienia faktury niezbędne jest wysłanie email-a w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi do administratora serwisu wraz ze wszystkimi danymi zawartymi w formularzu (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP, REGON oraz ID płatności). Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy zgłaszać każdorazowo żądanie wystawienia faktury VAT.


9. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres e-mail związany z promowanym ogłoszeniem w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.


10. Promowanie ogłoszenia następuje od momentu publikacji promowanego ogłoszenia w serwisie schodzi.pl.


11. Jeśli ogłoszenie zostanie usunięte lub dezaktywowane przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana. Opłata za promowanie ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem nie będzie zwracana. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. 


12. W przypadku zmian w treści promowanego ogłoszenia przez użytkownika, administrator zastrzega sobie prawo do edytowania treści, które nie spełniają warunków regulaminu, a także usunięcia promowanego ogłoszenia. 


6. Faktury 

1. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują tylko należności za dany miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie użytkownika (klienta) po upływie 7 dni od daty wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.


2. Użytkownik ma obowiązek do aktualizacji danych potrzebnych do wystawienia faktur niezwłocznie po każdej zmianie.


3. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania faktur VAT przesyłanych w formie elektronicznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 


7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@schodzi.pl lub przez formularz kontaktowy.


2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz ID ogłoszenia lub inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia jako również dokładny opis i powód reklamacji.


3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez administratora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia za pomocą poczty elektronicznej.


4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy (publikacja ogłoszenia) użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W celu odstąpienia od niniejszej umowy użytkownik ma obowiązek poinformowania administratora w drodze jednoznacznego oświadczenia (drogą poczty elektronicznej lub pismem wysłanym pocztą). 


5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wykonania w pełni usługi przez administratora za wyraźną zgodą użytkownika (gdy dokonano aktywacji emisji ogłoszenia).


6. Wzór formularza odstapienia od umowy w serwisie schodzi.pl znajduje się w Załączniku nr 2 do regulaminu.


7. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


8. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej serwisu.


2. Wszelkie spory i roszczenia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby administratora.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).


4. Administrator zastrzega, że serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych administratora lub podmiotów z nim współpracujących.

 
 
 Załączniki do regulaminu
 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

StatystykaX

Ogłoszenia: 1311

Użytkownicy: 161

Goście on-line: 59